•  
  •  
 

Consultants:

Chen Hong
Chen Dakang
Guo Yushi
Hu Jingzhi
Lu Shuyuan
Qi Senhua
Qian Zhongwen
Sun Shaozhen
Wang Jiren
Wang Tiexian
Wen Rumin
Xia Zhongyi
Zhang Delin
Zhu Liyuan

Editors-in-Chief:

Tan Fan
Zhu Guohua

Deputy Editors-in-Chief:

Yin Guoming
Cheng Huaping
Wang Feng

Editors:

Wang Feng (director)
Zha Zhengxian
Wang Jiajun
Huang Jincheng
Zhang Jun (Guest Editor)
Fan Jinghua (English Editor)
Feng Wei (English Editor)

Editorial Board:

Bai Ye (Chinese Academy of Social Sciences, China)
Cao Shunqing (Sichuan University, China)
Jonathan Culler (Cornell University, USA)
Ding Fan (Nanjing University, China)
Andreas Huyssen (Columbia University, USA)
N. Katherine Hayles (Duke University, USA)
Frederic Jameson (Duke University, USA)
François Jullien (Paris Diderot University, France)
Liu Kang (Duke University, China)
Nan Fan (Fujian Academy of Social Sciences, China)
Paul Patton (University of New South Wales, Australia)
Qiao Guoqiang (Shanghai International Studies University, China)
Jacques Rancière (University of Paris VIII, France)
Richard Shusterman (Florida Atlantic University, USA)
Sakai Hirobumi (Hitotsubashi University, Japan)
Shang Wei (Columbia University, USA)
Tao Dongfeng (Guangzhou University, China)
Wang Ning (Tsinghua University, China)
Wang Xiaoming (Shanghai University, China)
Wolfgang Welsch (University of Jena, Germany)
Richard Wolin (The City University of New York, USA)
Wu Xuan (Shanghai University of Finance and Economics, China)
Wu Chengxue (Sun Yat-sen University, China)
Xu Dai (Zhejiang University, China)
Yang Huilin (Renmin University of China, China)
Zhang Yingjin (University of San Diego, USA)
Zhou Xian (Nanjing University, China)